عاطفه سلحشور

عاطفه سلحشور

من نوشتن را راهی برای پرسش کردن، تفکر کردن و در نهایت کشف کردن، یافته‌ام؛ در حقیقت من می‌نویسم تا عمیق‌تر و بیشتر بیاموزم